خون بها

برخی می گویند تو رفتی تا ما راحت زندگی کنیم

اما چه بی انصافند! حیف نبودی تو که برای آسایش چون منی! جانت را فدا کنی؟
تو آرزو نداشتی؟
مادری چشم انتظار چطور؟
پدری دلسوخته؟
همسری جوان یا فرزندی معصوم؟
چه بی انصاف بودی تو اگر برای آسایش چون منی رفتی!
اما نه! تو برای آرمانی بزرگ رفتی که درک آن در قدر فهم هرکس نیست
لذا اینگونه راه تو را کوچک و حقیر می کنند
چه بی انصافند که تو را بهای راحتی و آسایش خودشان می دانند!

/ 0 نظر / 17 بازدید